روز آنلاین - RoozOnline.net

شماره ۵۷ - شنبه ۱۸فروردین ماه ۱۴۰۳

No.57 ,Sat. April 6th, 2024

پخش ویدیو

جشنِ ایران – مراسم سال نو، جشن تولد ایران است.پایکوبی و دست افشانی زنان و مردمان و گل سرخی که در اثردرخشان بیژن اسدی پوراز پرچم ایران سر بر می آورد و سیزده رابه سبزه گره می زند.عشق ورزیدن و دلها ر ا به یگانگی مردو زن صدا زدن.
گماشتگان ضحاک سارا تبریزی ۲۰ ساله را در تبریز بی جان می کنند و میرنوروزی در ونکور مژده از آمدن سرداران عشق می دهد.

Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Previous slide
Next slide