روز آنلاین - RoozOnline.net

شماره ۵۹ - شنبه اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۳

No.59 ,Sat. April 20th, 2024

پخش ویدیو


نقاش زنان زیبا – گوستاو کلیمت در سال ۱۸۶۲ در نزدیکی وین به دنیا آمد. کلیمت به ویژه آنچه را که به عنوان «مرزهای ریاکارانه احترام که توسط جامعه وین تعیین شده است» به چالش کشید. او به عنوان نقاش زنان زیبا شناخته شد”.کلیمت تا سال ۱۹۰۰ نقاش پرتره همسران بورژوازی عمدتاً یهودی وین بود، طبقه نوظهوری از صنعتگران خودساخته که هنر نو ابتکاری را می خریدند که موزه های دولتی آن را رد می کردند.

Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Slide Heading
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Click Here
Previous slide
Next slide