شماره ۲۱ - شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

شماره ۳۲- شنبه ۱مهر ماه ۱۴۰۲

No.32,Sat.Sept 23th, 2023

زن، زندگی، آزادی و کار بی مزد

حسن منصور

پیش سخن: عواملِ تولید در برابر پاداش، به جریانِ تولید وارد می‌شوند: مزد: “نیروی کار” را به حرکت درمی‌آورد؛ سود: سرمایه را؛ اجاره: املاک و بخش کرایه‌ای کالاهای سرمایه‌ای را؛ و بهره: شکل عام ارزش، یعنی پول را. پرسش این است: پاداش کاری که خود “نیروی کار” را تولید و بازآفرینی می‌کند، کدام است ؟

بیشتر بخوانید

مهسا، اسم رمز انقلاب!

داریوش معمار

غروب ۲۲ شهریور سال ۱۴۰۱ وقتی ایرانیان به روال معمول سال‌های اخیر، درگیر مشکلات اقتصادی عدیده بودند، گشت ارشاد دختری را دستگیر کرد که کشته‌ شدن او در زمان بازداشت، نقشی تازه‌ در تاریخ ایران رقم زد.

بیشتر بخوانید

قیامِ افسون شکنِ ایران!

یوسف جاویدان

کمابیش از اوان دهه‌ی نود میلادی نیازهای گلوبالیسم و ارزش‌های پسامدرن دست در دست هم فضای فرهنگی نوینی را به وجود آوردند که شاخصه‌ی آن چندفرهنگ‌گرایی یا چندگانگی فرهنگی بود.(۱) این چرخش فرهنگی و اجتماعی فرصت مناسبی برای لابیگران فراهم آورد تا به راحتی سازش با دولت اسلامی را در رسانه‌های غربی توجیه کنند. در زیر این چتر حمایتی نیرومند کارگزاران نایاک و هم‌اندیشان سکولار آنان در اندیشکده‌ها با بهره‌گیری از رانت رسانه‌ای در شکل دادن به اندیشه‌ی همگانی در غرب نقش بارزی داشتند.

در این فضای جدید ‘پسااستعماری’ نمایندگان نایاک در تبلیغ‌های خود گاهی از این زاویه حرکت می‌کردند که دارند

بیشتر بخوانید

«امروز» و «دیروزِ» ایران!

علی میر سپاسی

جنبش های اجتماعی برای کسب مقبولیت و اعتماد نزد جامعه باید دو تصویر در ظاهر متناقض از خود در معرض قضاوت عموم قرار دهند؛ یعنی هم باید ثابت کنند که آغازی نو و امیدی تازه را نوید میدهند و هم درعین حال باید نشان دهند برآیند آرمانها، تاریخ و فرهنگ، و فضیلت های گذشته ی آن مرز و بوم اند. شاید سرخوردگی عمیق بخش های وسیعی از مردم یران از حکومت جمهوری اسالمی و این حقیقت تلخ که چهار دهه بعد از انقلاب سال ۵۷ روزگار ایرانیان همچنان در سختی می گذرد سبب شده باشد …

بیشتر بخوانید

یک بررسیِ باز!

محمدرفیع محمودیان

از شعار »زن، زندگی، آزادی« که در پربسامدی و تازگی معرف جنبش اعتراضی اخیر سال ۱۴۰۱ شده است چه میتوان فهمید؟ شعار کوتاه است.
به سه عنصر یا پدیده ِ ی متفاوت مجزا از یکدیگر اشاره دارد. چون فعل ندارد نمی توان گفت که خواستی و انتظاری را طرح یا اعلام می کند. بیشتر انگار به دنبال برانگیختن توجه به نکته هایی، پدیده هایی، واقعیت هایی، ارزش هایی است. بااین همه میتوان احساس کرد که واژه ها در پی یکدیگر ضربآهنگی موسیقیایی برای برانگیختن شو مبارزه ایجاد می کنند،…

بیشتر بخوانید