روز آنلاین - RoozOnline.net

“مهسا” در سیمای مادران داد خواه


ابوالفضل محققی


مادران دادخواه تجمعی شکل گرفته از صدها مادریست که لباس رزم فرزندان خود را برتن کرده ورو در روی نظام بی شرافت وکودک کش حکومت اسلامی” بخوان حکومت خامنه ای” صف بسته اند .


نوشتم صدها! اینان مادرانی هستند که آشکار وبی هراس از شکنجه وزندان به خون خواهی فرزندان خود برخاسته تداوم دهنده راه آنند .بی هراس از شکنجه وزندان سخن می گویند و مردم را به داد خواهی فرا می خوانند.


مادرانی که با تصویری از فرزندان خود در میان مردم می گردند .پرده از جنایت رژیم بر می دارند و شعله در جان های آزاد می افکنند .افکار عمومی را به حمایت ازمبارزه خود ،به حمایت از فرزندانشان که برای آزادی کشته شده اند بر می انگیزد.


هر مادری ، هر پدری که اندک وجدان و عاطفه ای نسبت به جوانان این سرزمین داشته باشد!بسته به توان خود عملا ویا قلبا به حمایت از این ستم دیدگان بر میخیزد .برمیخیزد چرا که در تداوم این حکومت سرنوشت تلخ رقم زده توسط حکومت اسلامی را درحق فرزند خود ،نوه خود ونسل های آتی میبیند.


امروز مادران دادخواه یکی از اجزای جدائی ناپذیر جنبش اجتماعی هستند.جنبشی که با جنبش “زن ،زندگی،آزادی ” گره خورده است.
بگذاربی هویت ها،بی رگ وریشه های حل شده در قدرت وپول ولایت بعنوان نماینده مجلس ،بعنوان قاضی ،بعنوان نیروی امنیت همراه با لشکری ازطفیلی های جامعه ،از لاتهای کف خیابان گرفته تا تلکه بگیران،پا اندازان،مداحان ووو.. عرصه بر مردم تنگ کنند .قانون های ارتجاعی ومحدود کننده حداقل آزادی های مردم را تصویب نمایند .اما آنچه که پایدار ومانا است حقیقت زندگی است که خود را در فرهنگ وشیوه زندگی و تفکر یک ملت متجلی می سازد.


اکثریت جامعه دیر وقتی است که از جمهوری اسلامی گذر کرده وآرام آرام در کار سازماندهی وتجمع نیرو برای سرنگونی این حکومت نامشروع هستند.حکومتی که حاصل جمع مشتی دزد ،رانت خوار،جنایتکاران حرفه ای وبی وطنان ذوب شده در ولایت شیطانی فردی سفاک ،خود شیفته وجنایتکار!است.


امروز اکثریت جامعه آفت زده اسلامی ایران این مادران را میشناسند .مادر سالخورده ستار بهشتی را که نام زیبای “گوهر عشقی” دارد.بی هراس در حمایت از جنیش مهسا حجاب از موهای سفید خود بر می دارد .در مقابل نیرو های سرکوب می ایستد! پیام انسانی خود را در رد صلاحیت خامنه ای و حکومت اسلامی می دهد.


مادر انوشیروان لطفی “فروغ تاجبخش”را که یکی از افشاگران کشتار تلخ سال شصت وهفت بود. زنی که تا آخرین لحظه حیات بر در گورستان خاوران ایستاد وتف بر سیمای ننگین جمهوری اسلامی از آمران تا مجریان این جنایت هولناک از خمینی گرفته تا رئیسی افکند.


با شکوهمندی یک زن آزادی خواه زیست و با غظمت یک مبارز دادخواه وخستگی ناپذیر زندگی را بدرود گفت.بر شانه ده ها زن مبارزبه خانه ابدی خود بدرقه گردید .اما نشان خود بر تاریخ غرور آفرین زنان مبارز و آزادیخواه ایران نقش زد.


هر صفحه این تاریخ باز گو کننده نقش ابر زنانی است که از گذشته تا کنون تاثیری تعین کننده در مبارزه با استبداد بخصوص در سال های اخیر داشته اند.


“ناهید شیر بیشه” چه صفت رسا ودقیقی است بر زنی که از پیراهن خونین فرزندش “پویا بختیاری” پرچمی ساخت برای داد خواهی .زنی که با نشان دادن زیبائی های فرزندش در عرصه های مختلف زندگی و چگونگی تربیت او ونحوه جان باختننش در راه آزادی، درد یک مادر را به درد میلیون ها مادرایرانی بدل ساخت .سرافراز بی آن که سر در برابر دژخیمان خم کند سال ها زندان انفرادی در بدترین شرایط را پذیرفت، تا نشانگر عظمت یک مادردادخواه باشد.


مادری دیگر “معصومه یزدانی” در مصافی نا برابر تن به سیزده سال زندان می دهد تا از آرمان پسر دلبندش” محمد جواد زاهدی” دفاع کند.


مادر کیان کوچک “زینب مولائی راد” مراسم خاکسپاری اورا به صحنه افشاگری خامنه ای بدل می سازد و بر دامنه نفرت مردم ازاین جرثومه نازل شده برحیات مردم ایران می افزاید و بهای سنگین آنرا میپردازد.


قافله بزرگی از جنبش آزادی خواهان،ستم دیدگان ، دادخواهان ، اگر چه امروز محتاط وآرام !اما انباشته از نفرت وکینه در حمایت وپشت سر مادران داد خواه در حرکتند!که در زمان لازم که روز به روز وقت آن نزدیک تر می شود و حکومت سرکوب قادر به متوف کردن آن نیست.روزی که این معترضان خاموش ،این داد خواهان دهان ودست خواهند گشود وبیکی از ارگان های تاثیر گذار درجنبش بر اندازی رژیم بدل خواهند شد.این از ویژگی های جنبش های اجتماعیست ! مداوم ،پیگیروگسترش یابنده که اندک ،اندک ،گروه گروه جمع می شوند ،سازمان می یابند و پیروزی نهائی را رقم می زنند.