روز آنلاین - RoozOnline.net

ملاله یوسف زی : اجرای عدالت

هر زنی حق دارد که در مورد نحوه پوشش خودش تصمیم بگیرد.

اگر کسی من را مجبور کند که سرم را بپوشانم، اعتراض خواهم کرد. اگر کسی مجبورم کند که روسری را بردارم، اعتراض خواهم کرد.

خواهان اجرای عدالت برای مهسا امینی هستم.