شماره ۶۱- شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

No.61,Sat. May 11th, 2024

پخش ویدیو

۶۰ شماره و بعد – با انتشار ۶۰ شماره دوره ی اول انتشار”زن روز” به پایان رسیدو تدارک برای دوره ی دوم آغار شده است. تا آن زمان شماره های پیشین باز نشر می یابد . و با عدد قرمز تمایز خود را از انتشار قبلی نشان می دهد.