شماره ۲۱ - شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

شماره ۴۲- شنبه ۱۸ آذر ماه۱۴۰۲

No.42 ,Sat. DEC 9th, 2023

ثریا در سینما

نسرین متحده

هميشه ميخواستم ببينم كه چرا كارگردان بنام ايتاليائى، ميكانجلو انتونيونى، بدنبال ثريا، همسر زيباى دوم محمد رضا شاه، بود كه از او فيلمى بسازد

بیشتر بخوانید