شماره ۲۱ - شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

شماره ۴۰ - شنبه ۲۷آبان ماه ۱۴۰۲

No.40,Sat.nov 18th, 2023

مرگ امید، مرگ فردا

ماهور احمدی
روز هولناک و كشداری كه تمام نمی‌شد. شب از نيمه گذشته و من هنوز مات و مبهوت و حيرانم از اين اتفاق، از اين انتخاب، از صبح دور خوردم چرخيدم و تكه تكه‌هایی كه از آقای پوراحمد در خاطرم بود را نخواستم مرور كنم.

بیشتر بخوانید