شماره ۲۱ - شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

شماره ۴۰ - شنبه ۲۷آبان ماه ۱۴۰۲

No.40,Sat.nov 18th, 2023

چه داغی

لیلا ارجمند

آقای پور احمد عزیز‌ همه‌ی ما.

چه داغی به دلمون گذاشتین!

چقدر سوختیم…از کی انتقام گرفتین؟‌ چه وقت رفتن بود؟

بیشتر بخوانید