شماره ۲۱ - شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

شماره ۴۱- شنبه۱۱ آذر ماه۱۴۰۲

No.41,Sat.DEC 2th, 2023

صدای بلند مرگ

فرح تقی‌زاده
خسته‌ایم آقای پور احمد. خسته‌ایم از اینکه مدام در خاطرات گذشته دنبال خوشی بگردیم یا فکر کنیم خاطرات خوش داشته‌ایم. خسته‌ایم از مُردن آدم‌های بزرگ و کوچک شدن روز به‌روز زندگی. خسته‌ایم از نبود عدالت و کمبود انسانیت.

بیشتر بخوانید