شماره ۲۱ - شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

شماره ۴۰ - شنبه ۲۷آبان ماه ۱۴۰۲

No.40,Sat.nov 18th, 2023

حیف نیست در بهار…

ارغوان جهان مهین

دیدم با پولم هیچ کاری نمیتونم بکنم رفتم دندانپزشکی و عکس نوشت و یه عصب‌کُشی یا کِشی داشتم و دوتا هم سطحی پر کردن …

بیشتر بخوانید