شماره ۲۱ - شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

شماره ۴۲- شنبه ۱۸ آذر ماه۱۴۰۲

No.42 ,Sat. DEC 9th, 2023

گزارش یک جنایت تاریخی

دومین شماره «زن روز» به گزارش یک «زن کُشی» تاریخی اختصاص دارد. همزمان  با صدمین روز  از «انقلاب  ملی ایران» اسامی و تصاویر زنان دلاور ایران که  ازآغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور

بیشتر بخوانید