شماره ۲۱ - شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

شماره ۴۰ - شنبه ۲۷آبان ماه ۱۴۰۲

No.40,Sat.nov 18th, 2023

یک سال مبارزه برای پوشش انتخابی


یک سال دیگر از مبارزات ۴۳ ساله زنان ایرانی در برابر حجاب اجباری گذشت، سالی که جمهوری اسلامی از همه ابزار قانونی و فراقانونی‌اش برای نگه‌داشتن حجاب برسر زنان استفاده کرد. رویا کریمی مجد پای صحبت زنانی در داخل ایران نشسته تا از آنچه در این یک سال بر آنها گذشته بگویند. این مطلب را اینجا بشنوید.