شماره ۲۱ - شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

شماره ۴۲- شنبه ۱۸ آذر ماه۱۴۰۲

No.42 ,Sat. DEC 9th, 2023

۵۰۰ قطعه موسیقی برای ژینا – مهسا


در میانه قطعات موسیقی، منتخبی از اشعاری که طی سال گذشته در این برنامه خوانده شده، تقدیم می‌شود. برای تهیه این برنامه ما نزدیک به ۵۰۰ قطعه موسیقی گوش دادیم. یعنی توانستیم ۵۰۰ کار پیدا کنیم که برای مهسا ژینا امینی و این جنبش ساخته شده است.


قطعات موسیقی را اینجا بشنوید.