شماره ۲۱ - شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

شماره ۴۰ - شنبه ۲۷آبان ماه ۱۴۰۲

No.40,Sat.nov 18th, 2023

یک بررسیِ باز!

محمدرفیع محمودیان

از شعار »زن، زندگی، آزادی« که در پربسامدی و تازگی معرف جنبش  اعتراضی اخیر سال ۱۴۰۱ شده است چه میتوان فهمید؟ شعار کوتاه است.
به سه عنصر یا پدیده ِ ی متفاوت مجزا از یکدیگر اشاره دارد. چون فعل ندارد نمی توان گفت که خواستی و انتظاری را طرح یا اعلام می کند. بیشتر انگار به دنبال برانگیختن توجه به نکته هایی، پدیده هایی، واقعیت هایی، ارزش هایی است. بااین همه میتوان احساس کرد که واژه ها در پی یکدیگر ضربآهنگی موسیقیایی برای برانگیختن شو مبارزه ایجاد می کنند،…

منبع: سپهر اندیشه ـ نشریه ِی علوم انسانی و اجتماعی ــ شماره ِی سوم و چهارم ، اسفند ۱۴۰۱ ــ

sepehrandisheh_journal-Mahmoud-Rafi_0304