شماره ۲۱ - شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

شماره ۴۲- شنبه ۱۸ آذر ماه۱۴۰۲

No.42 ,Sat. DEC 9th, 2023

در حضور شحنه

مرضیه ستوده

این چهره، این شجاعت و حضور بی‌حجاب با وجود شحنه و ممانعت‌ها، دل آدم را می‌لرزاند


 مثل شنیدن موسیقی ناب مثل ماهور، مثل خواندن شعری زیبا…


زیباترین شعری که احمدرضا احمدی جان سرود؛ این بود که فیس نمی‌کرد، حضوری شفاف و صمیمی داشت …

و اتفاق فرخنده‌ای که این روزها افتاد، بازنشر نامه‌ی فروغ به احمدرضا احمدی جان بود.


چه ذهن درخشانی، سرشار از معرفت و شفافیت و شعور محض در زیبایی‌شناسی …