شماره ۲۱ - شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

شماره ۴۱- شنبه۱۱ آذر ماه۱۴۰۲

No.41,Sat.DEC 2th, 2023

دختران اکباتان در پاریس بر صحنه تئاتر بزرگ شهر تکثیر می‌شوند.

دختران اکباتان در پاریس بر صحنه تئاتر بزرگ شهر تکثیر می‌شوند. زنان دلاور نبرد تازه‌ای را آغاز کرده‌اند و به جنگ دوربین‌ها و ماموران  خیابانی آمده‌اند. شهر ها  بیش از پیش به تسخیر گیسوی گشاده زنان در می‌آید. بهار از سالی شگفت خبر می‌دهد.