شماره ۲۱ - شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

شماره ۴۱- شنبه۱۱ آذر ماه۱۴۰۲

No.41,Sat.DEC 2th, 2023

چه داغی

آقای پور احمد عزیز‌ همه‌ی ما.

چه داغی به دلمون گذاشتین!

چقدر سوختیم…از کی انتقام گرفتین؟‌ چه وقت رفتن بود؟

می‌دونم بابا همیشه از دیدنتون خوشحال می‌شد، الان هم می‌شه ولی حتمن بهتون اعتراض می‌کنه.

نباید تنهامون می‌گذاشتین.