شماره ۲۱ - شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

شماره ۴۰ - شنبه ۲۷آبان ماه ۱۴۰۲

No.40,Sat.nov 18th, 2023

مریم بوبانی: بوی تعفن

 

مریم بوبانی، بازیگر سینما و تلویزیون در واکنش به سخنان ابوالقاسم طالبی، سینماگر حامی حکومت که به زنان سینمای ایران توهین جنسیتی کرده بود، نوشت : «یائسگی یک اتفاق فیزیولوژیک است؛ نه نقص و عیب. نقص، بوی تعفن مغزهای پوسیده و پر بلاهت شماست.»