شماره ۲۱ - شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

شماره ۴۱- شنبه۱۱ آذر ماه۱۴۰۲

No.41,Sat.DEC 2th, 2023

معصومه ضیایی: روی برف ها

روی برف‌ها
روبروی هم ایستادند
با چشم‌های گِرد آرام‌
با نوک‌های تیز سرخ
بر برف‌ها هیچ نبود
بر برف‌ها سپیدی بود
تنهایی و سرما

معصومه ضیائی