شماره ۲۱ - شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

شماره ۴۲- شنبه ۱۸ آذر ماه۱۴۰۲

No.42 ,Sat. DEC 9th, 2023

سنگی بر گوری

برگزیده تحریه زن روز:‌ Jean_Marie Byache کاریکاتوریست فرانسوی 

سایر کارهای این هنرمند را در اینستاگرامش ببینید.