شماره ۲۱ - شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

شماره ۴۲- شنبه ۱۸ آذر ماه۱۴۰۲

No.42 ,Sat. DEC 9th, 2023

دوره‌ی کله سنگی‌ها سر آمده

کله سنگی

برگزیده‌ی تحریریه‌ی زن روز: Sheed از ایران