شماره ۲۱ - شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

شماره ۴۰ - شنبه ۲۷آبان ماه ۱۴۰۲

No.40,Sat.nov 18th, 2023

گزارش یک جنایت تاریخی ـ 6

در ستایش دختران سرزمینم

هرگز این درختان
چنین سبز نبوده‌اند
هرگز هیچ خزانی
هم‌‌پای بهار نبوده است
و شما
دختران سرزمینم
هرگز این همه بی‌باک
شاد و زیبا نبوده‌اید!

معصومه ضیائی