شماره ۲۱ - شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

شماره ۴۱- شنبه۱۱ آذر ماه۱۴۰۲

No.41,Sat.DEC 2th, 2023

نگاه کن!

روزهایی هست که در آن،
نوشتن میتواند
درست مانند یک هفت تیر
که انگشت بر ماشه اش گذاشته باشم
بسیار خطرناک شود…

~ مارتا ریورا/ دومینیکن