شماره ۲۱ - شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

شماره ۴۰ - شنبه ۲۷آبان ماه ۱۴۰۲

No.40,Sat.nov 18th, 2023

نازنین بنیادی: اسم آن دختر «مهسا»

 

nazanin boniyadiپلیس امنیت اخلاقی رژیم جمهوری اسلامی، به سر یک دختر ۲۲ ساله ضربه زده و او را کشته است. چرا؟ چون حجاب مناسبی نداشته. اسم آن دختر «مهسا امینی»‌ است.

چند نفر از جوانان بی‌گناه ما به دست این رژیم باید سلاخی شوند تا ما همگی به پا خیزیم؟

نامت را پر قدرت تکرار می‌کنیم.