شماره ۲۱ - شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

شماره ۴۲- شنبه ۱۸ آذر ماه۱۴۰۲

No.42 ,Sat. DEC 9th, 2023

ملاله یوسف زی : اجرای عدالت

هر زنی حق دارد که در مورد نحوه پوشش خودش تصمیم بگیرد.

اگر کسی من را مجبور کند که سرم را بپوشانم، اعتراض خواهم کرد. اگر کسی مجبورم کند که روسری را بردارم، اعتراض خواهم کرد.

خواهان اجرای عدالت برای مهسا امینی هستم.