شماره ۲۱ - شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

شماره ۴۱- شنبه۱۱ آذر ماه۱۴۰۲

No.41,Sat.DEC 2th, 2023

جی.کی.رولینگ‌:‌ اسم او را بگو

j.k.rowlling

 واجب است که بقیه‌ی جهان اسم او را بگویند. اسم او را بگو: مهسا امینی. دختری ۲۲ ساله که در بازداشتگاه پلیس کشته شد، به این دلیل که قانون حجاب اجباری را نقض کرده بود. همبستگی با تمام زنان معترض ایرانی.