شماره ۲۱ - شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

شماره ۴۱- شنبه۱۱ آذر ماه۱۴۰۲

No.41,Sat.DEC 2th, 2023

بلا حدید: داستان ویران‌گر

bella hadidاین داستان شوکه کننده و ویران‌گر زن جوان بیست و دو ساله‌ای است که توسط پلیس دستگیر شد. او بخاطر اینکه حجابش «نامناسب بود»‌ کتک خورد و کشته شد. مهسا امینی توسط پلیس امنیت اخلاقی دستگیر شد تا در مورد حجاب آموزش ببیند. اما هرگز زنده به خانه باز نگشت.