شماره ۲۱ - شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

شماره ۴۰ - شنبه ۲۷آبان ماه ۱۴۰۲

No.40,Sat.nov 18th, 2023

آنجلینا جولی: زنی بی‌باک

angelinajolieبا احترام به زنان شجاع، جنگ‌جو و بی‌باک ایرانی.

تمام کسانی که برای دهه‌ها زنده ماندند و مقاومت کردند، آنانی که این روزها در خیابان‌ها هستند. برای مهسا امینی و تمام زنان جوان ایرانی همانند او.

زن‌ها به پلیس اخلاقی نیازی ندارند. آن‌ها نیاز به «باز‌ پروری» ندارند. نیازی نیست که بدن‌های زنان کنترل بشود. آن‌ها به آزادی نیاز دارند. به زندگی کردن و نفس کشیدن بدون ترس از خشونت و تهدید نیاز دارند.

برای تمام زنان ایرانی، ما شما را می‌بینیم.