شماره ۲۱ - شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲

شماره ۴۰ - شنبه ۲۷آبان ماه ۱۴۰۲

No.40,Sat.nov 18th, 2023

خجسته باد این زایش به نام نامی ژینا!

تدارک راه اندازی داوطلبانه تارنماییِ کوچک که صدای زنان بی صدای ایران باشد؛ ازبخت خوش همزمان شد باجنبش

” زن،زندگی ، آزادی” که اکنون طنینی جهانی دارد.

به همین مناسبت شماره ی نخست سایت ” زن روز” به ژینا (مهسا) امینی اختصاص دارد که مظلومانه زیر چکمه ی استبداد مذهبی جان سپرد و تاریخ ایران را وارد فصل تازه ای کرد.

شماره ی  بعد به زنان جانباخته ی این جنبش اختصاص خواهد یافت و تا روزگار چه پیش آرد به هدف اصلی خود خواهد پرداخت.

تماس با ما از این طریق ممکن است:

info@roozonline.net

سردبیر

اول آذر ۱۴۰۱

بیست و دوم نوامبر ۲۰۲۲

Blessed is this birth in the name of Gina!

Preparing for the voluntary launch of a small website that is the voice of the voiceless women of Iran; Fortunately, it coincided with the ” Women, life ,freedom ” movement, which now has a global resonance.

On this occasion, the first issue of “Zan E Rooz” site is dedicated to Zhina (Mahsa) Amini, who died under the boots of religious tyranny and entered a new chapter in the history of Iran.

The next issue is dedicated to the dead women of this movement and will continue to serve its main purpose .

Contact:

info@roozonline.net

Chief Editor

11/22/2022