روز آنلاین - RoozOnline.net

گزارش یک جنایت تاریخی

دومین شماره «زن روز» به گزارش یک «زن کُشی» تاریخی اختصاص دارد.

همزمان  با صدمین روز  از «انقلاب  ملی ایران» اسامی و تصاویر زنان دلاور ایران که  ازآغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور 1401 تا پایان آذرماه  به دست دژخیمان «جمهوری اسلامی ایران» کشته شده اند، انتشار می‌یابد.این گزارش هنوز ناقص است. بخش چهارم آن به دلیرزنان جانباخته‌ای اختصاص دارد که فقط نامی از آنها در دست است. زنانی به اسارت در آمده‌اند که قضات امنیتی آنان را مستحق اعدام تشخیص داده‌اند. شیر زنان بسیاری نیز ربوده شده‌اند که هنوز هیچ نشانی از آنها در دست نیست.

تاریخ بر این جنایات هم روشنی خواهد انداخت و «زن روز» حقایق را به ثبت تاریخ خواهد  داد.                                                                                         .

 سردبیر و همکاران «زن روز» بر خود فرض می‌دانند که از هنرمند ارجمند حمید رحمتی صمیمانه قدردانی کنند که اجازه دادند که نقاشی‌های زیبای  ایشان زینت بخش این شماره گردد.

Zan E Rooz: Numer 2

Report of a historical crime!

The second issue of “Zen  E Rooz” is dedicated to the report of a historical ” Femicide”.

Simultaneous the 100th day of the “Iranian National Revolution”, the names and pictures of brave women of Iran who were killed by the Dejkhaman of the “Islamic Republic of Iran” since the beginning of the “Women, Life, Freedom” movement in September 2020 until the end of December are published. This report It is still incomplete. The fourth part is dedicated to the brave women who died and

  Only a name of them is available. Meny Women have been captured and the security judges have found them worthy of execution. Many women have also been abducted and there is still no trace of them.

History will shed light on these crimes and “ZanE Rooz” will record the facts.

  The editor and colleagues of “ZanE Rooz” consider it their duty to express their sincere gratitude to the respected artist Hamid Rahmati for allowing his beautiful paintings to adorn this issue.