روز آنلاین - RoozOnline.net

گزارش سه ماه اول انقلاب

سه ماه مدت زمان مناسبی برای ارزیابی اولیه ی حوادث اخیر است. سخن از ارزیابی جنبش یا خیزشی است که شروع آن از نظر زمانی تقریباً غافلگیرانه بود و در مسیر خود به جایی رسید که برای عده ای انقلابی قریب الوقوع و برای دیگرانی انقلابی بالقوه را تداعی کرده و البته برای اندکی هم که در خواب غفلت اند هنوز به ابعاد لازم برای »نگرانی« نرسیده است؛ آنانی که در توهماتشان همه را صرفاً بازی دشمنان خارجی میدانند که قطعاً نابود خواهد شد.

 

kh-parsa-a-brief-review-of-zhina-movement