روز آنلاین - RoozOnline.net

پنجاه نكته اساسي در مبارزه مسالمت آميز

این کتاب به مبانی ابتدایی شکل های مسالمت آمیز مبارزه و نحوه ی بکار بستن آ نها در یک کمپین می پردازد. شیوه هایی که در ۱۵ بخش این کتاب فهرست و توصیه شده اند به طور موفقیت آمیزی در نقاط مختلف دنیا به اجرا درآمده اند. تاریخ دان انگلیسی، اریک هوبساوم، نامیده است. دلیل وی همانا جنگ های خانمان برانداز این قرن و » قرن افراط « قرن بیستم را ایدئولوژیهایی بوده اند که کمر به نابودی کامل ملت ها، طبق هها و باورهای مذهبی بسته اند. با وجود اینکه در همین قرن اشاعه ی دمکراسی و شکوفایی اقتصادی موجب دگرگونی های ریشه ای درشرایط زیست بشر شده خطر جنگ و نابودی هنوز به قوت خود باقی ست. اما این خطر بالقوه را امکان دیگری تعدیل می کند که همانا امکان مبارزه ی مسالمت آمیزاست. ما در این کتاب درس های مربوط به مبارزات طولانی و دشوار ولی مسالمت آمیز علیه بسیاری رژیمهای غیردمکراتیک و دشمنان هرگونه حقوقی برای مردم را آورده ایم. این کتاب برای آنانی ست که درحال مبارزه یا در فکر شروع مبارزه برای برپایی جامعه ای آزادتر، بازتر و عادلانه ترند.

Map-Empty-new