روز آنلاین - RoozOnline.net

هنوز آقای گل !


شکوه حسینی


هنوز آقای گل، علی دایی است. او که متن درست روزگار خودش بود و هست و خواهد بود حتی اگر تمام دست‌های نابه‌کار در تلاشی بی‌هوده بخواهند او را به پسِ پشتِ پرده‌ها فرو کنند.


خواستند عزت‌های دروغین بسازند و گزافه‌ها کنند، اما دستِ معرفت را چه به سعی و جهدِ فزون که خود همیشه بر رواق قلب ما، همین مردم ساده و بی‌چیز نشسته‌ای و خوش هم نشسته‌ای!


دیشب نشد که بازی را ببینم اما توی سرم مدام می‌رفت به روزهای گذشته و مرورتان می‌کردم چه در زمین مستطیلِ سبز و چه در زمین چندضلعیِ سرخ و سیاه مردمی تهی‌دست و شما در همه‌جا، آقای گل بودید.


نزدیک بیا

نزدیک‌تر

اگر چه حضورت ممنوع است…*


 

*سطرهایی ازمحمد_مختاری