روز آنلاین - RoozOnline.net

نخستین ممنوع القلم ایران

جهانگیر هدایت

در کتاب “وغ وغ ساهاب” صادق هدایت جمعاً ۳۵ غزیه آمده است. این کتاب را صادق هدایت با همکاری مسعود فرزاد و آقای محتشم نوشته و چاپ کرده است.

۱۸ غزیه توسط صادق هدایت، ۱۳ غزیه توسط مسعود فرزاد، یک غزیه با نام غزیه “کینگ کونگ” توسط آقای محتشم و ۳ قضیه هم مشترکاً نوشته شده است.

متأسفانه این کتاب پر ارزش را ابتدا به سلابه کشیدند و بعد چاپ و منتشر کردند.

در کتاب ممیزی شده “وغ وغ ساهاب”، ۲۳۶ مورد تخطی از متن اصلی ملاحظه می شود که ۵۱ مورد تحریف، ۱۳۴ مورد تغییر، ۳۵ مورد حذف و ۱۶ مورد اضافه به متن می باشد.

کتاب “وغ وغ ساهاب” صادق هدایت از کتب بسیار جالب در انتقاد از اوضاع اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی ایران آن زمان است و از جانب دیگر دهن کجی به کسانی است که پشت املاء و انشاء و دستور زبان و وزن و قافیه شعر مته گذاشته و به این بهانه فقط خود را قبول داشته و از شعرای جوانی که اثری ارائه می دادند به شدت انتقاد می کردند. حال چهره زیبای چنین کتاب یگانه ای خوره ممیزی گرفته و همه جایش را زخم خوره فرا گرفته با دارا بودن عکس صادق هدایت روی جلد و نام او در کنارش به مردم بی خبر از کتاب خوره گرفته به مبلغ ناچیز پنجاه هزار تومان، می فروشند و مردم هم فریب روی جلد را خورده، می خرند و میخوانند!

یادمان باشد کتاب “وغ وغ ساهاب” اصلی آنقدر تند و تیز بود که به خاطر چاپ آن علی اصغر حکمت وزیر فرهنگ آن زمان از صادق هدایت رسماً شکایت کرد. تأمینات شهربانی، صادق هدایت را مورد بازپرسی قرار داد. اگر نفوذ خاندان هدایت نبود، بازداشت می شد و او را میان آدم کش ها و لاتها زندانی می کردند. ولی از او تعهد گرفتند که دیگر هیچ نوشته ای را چاپ نکند. به این ترتیب صادق هدایت اولین ممنوع القلم رسمی ممالک محروسه ایران شد. به هیچ اثری از او اجازه داده نمی شد در ایران چاپ شود! یعنی این کتاب تا این حد در خود حکایت دارد ولی متأسفانه فعلاً در حالیکه سر تا پایش را خوره گرفته هر جلد پنجاه هزار تومان به اهالی محترم این سرزمین فروخته می شود. یادتان باشد این کتاب را تهیه نکنید چون ممکن است دستهای شما خوره بگیرند، خیلی مواظب باشید!

پ.ن: بازیچه ای قدیمی و دست ساز است که از دو صفحه گرد گلی یا مقوایی ساخته میشود و توسط استوانه ای کاغذی به هم وصل شده اند. در مرکز یکی از صفحات سوراخ کوچکی و در داخل آن چند مهره کوچک وجود دارند که در هنگام حرکت دادن ایجاد صدا می کند.