روز آنلاین - RoozOnline.net

می خواهیم چند روز یا چند وقت…

رعنا سلیمانی


نام کتاب

با ” ” بی ” ” در ”  تو

نویسنده : مریم قراخانی

نشر:  آمیس

تعداد صفحه : ۱۲۰ صفحه

قیمت : ۲۰ هزار تومان

سال چاپ : ۱۴۰۰


 گاه و بیگاه سری بزنیم به یک زن : این زن ؛ گاه با خودش  تنها می ماند ؛ گاه خودش را گم می کند ؛ گاهی دلش هوای بچه شدن دارد . ما می خواهیم با او ؛ بدون او و گاه  در درون او  ؛  او را از نزدیک ببینیم و صدایش را بشنویم .آیا  روزمره ها او را خسته می کند یا به نشاط می آورد؟ آیا  رقص درون او خوابیده یا بیدار است ؟ ماندن و دست و پنجه نرم کردن  به او نیرو می دهد یا اینکه رنجی است بر دوشهای قدرتمندش ؟


و بیش از هر چیزی ؛ آیا این زن در تمام این فراز و فرودها ؛ دلش با کسی است  یا در پی یک عشق رویایی؛ خود را و روحش را به فرسایش می کشاند ؟


آیا آنچه که او را به مرز خیانت می کشاند از سر دل دادن است یا از سر  بیچارگی ؟

کلنجار رفتن  با  تمام این رویدادها  ؛ چیزی نیست جز زندگی .


در حقیقت  هر انسانی می تواند  در لحظه های خواب و بیدار ذهنش ؛ خود حقیقی اش را ببیند .اما آنچه که زیربنای یک اراده قوی برای زیستن را استوارتر می سازد ؛آیا به توانایی های فردی شخص ارتباط دارد یا اینکه  شرایط پیرامون او  نیز ، می تواند در پذیرش و یا عدم پذیرش و رویارویی او  با  سختی ها  اثرگذار باشد ؟


نویسنده  تلاش می کند  تجربیات آنی خود را که گاه ساده است و گاه  کمی پیچیده ؛ در لابلای سطرهای داستان نشان دهد .

در  رفت و آمدهای ذهنی نویسنده به گذشته؛ دخترکی را می توان دید که کودکی نکرده است و روح آزادش ؛ در زمان خودش نوجوانی و جوانی نکرده است .


نویسنده در برابر بدن خویش نیز هنوز  در رفت و آمد و تردید است .گویا  در فضایی بین کودکی و جوانی  ؛ با یک زنانگی روبرو می شود و این مواجهه آنی گاهی رویدادی ناخوش می شود و روحش را درون قفس تن  آزار می دهد و گاه یک تاک پر بار می شود که زمان بارورشدن انگورهایش برای یک شراب قوی رسیده است