روز آنلاین - RoozOnline.net

مدنیت نوین ایران

طرح: بیژن اسدی پور


محسن خیمه دوز


مدنیت نوین ایران در حال ظهور است.


از درون ایران، از درون زندان های ایران، از درون جنبش زنان ایران، مستقل از اصول گرایی فقاهتی، مستقل از چپ گرایی انقلاب زده ايدئولوژيك، مستقل از دعواهای خط و خطوط نامعتبر اپوزیسیون، مستقل از اصلاح طلبی محافظه کار، مستقل از گدایی کمک از قدرت های خارجی که خودشان یکی از مسببین اصلی بحران های ایرانند، مستقل از سنت بازدارنده مذهبی در ایران.


متکی بر عقلانیت، متکی بر نقادی، نقادی تمام خطوط قرمز حاکمیتی که نابودگر مدنیت نوین بوده و هست، متکی بر فرآیندی دیدن مدنیت نوین ایران، فرآیندی که هر کسی با هر سابقه ای و متناسب با توان مندی اش می تواند در آن بدرخشد، بی آنکه فرآیند مدنیت نوین ایران را به اذهان بسته و خوددرست‌پندار، محدود و وابسته کند.


مدنیت نوین ایران را جدی باید گرفت.


آینده ایران را مدنیت نوین امروز می سازد بی آنکه اشتباهات پیشین را تکرار کند.

مدنیت نوین، اشتباهات نوین خواهد داشت. و این یعنی پیشرفت.


*روزنامه نگار و نویسنده