روز آنلاین - RoozOnline.net

عجیب یعنی جذاب!


طاهره نمازی


دنیای آینده از آن کسانیست که در مسیر توسعه فردی تلاش کرده اند.

چیزیکه از نسل بعدی متصورم
ترند شدن این انسانهاست قوی استوار و باهوش…-البته باهوش نه به آن معنای عامیانه
بهتر از لفظ باتدبیر استفاده کرد انسانهای باتدبیر
آدمهایی که دانش ارتباط و گفتگو را دارند
بلدند چگونگی ساختن رابطه را
به نظرم
برخلاف ترند کنونی …دیگر انسانهای زیبا جذابتر نیستند
یعنی به جایی میرسیم که زیبایی ظاهری به لطف تکنیکهای روبه پیشرفت پزشکی آنقدر سهل الوصول میشود
که با چراغ باید دنبال آدمهای معمولی بگردیم…
در واقع
عادی میشود!تکرار هرچیزی را عادی و معمولی میکند ،
و این موج گسترده عملهای زیبایی، تصور من رااز کسانیکه فقط در همین زمینه فضای مانور دارند را آدمهای معمولی میبیند…
توسعه فردی بسیار سخت و در بعضی موارد طاقت فرساست
شاید دنیایی را در مواجه با حقیقت ببینی
ولی توسعه فردی
آنقدر تورا قوی و شاخص میکند
که گسترده تر از همه دنیا در موضع حق بایستی…
شاید زیر هزاران تیغ جراحی رفتن آسانتر از این باشد که روحت ،جانت آسیب ببیند،چون در موضع حق بودن تبعات خودش را دارد و حقیقت تلخ است و گناه شیرین!…(گرچه همان تلاش هم در سوی زیباجویی برای من قابل تقدیر است)
ولی در نهایت
در نسل بعدی دنیا
این آدمها خاص ویژه و منحصر به فردند
جمله معروفی میگه:
‏exotic becomes erotic