روز آنلاین - RoozOnline.net

صوفیا نصرالهی: جهان ما …

تراپیستم، خانم دکتر محسنی فر، امروز در جواب غرغر من درباره رویکرد پرشور آدمها به صفحات زرد و آدمهای زرد و عالمان بی عمل گفت: “جهان ما اصولا بر پایه خرد نمیچرخه.” نوشتمش که یادم بمونه شاید کمتر حرص بخورم در این روزها.
از ابتدای جنبش زن، زندگی، آزادی سعی کردم یاد بگیرم هر روز به شیوه جدیدی فکر کنم، افکار جدید رو پذیرا باشم و قدرت تحلیلشون رو پیدا کنم..به دریافتهای جدیدی رسیدم در باب خودم و جامعه و مسیری که تا الان طی شده.
هر آدمی اطرافتون یک جایی ممکنه با یک جمله شما رو وادار کنه جور دیگه ای به خودتون و جهان نگاه کنین..نه با کلمات سانتی مانتال پرطرفدار که با به رخ کشیدن واقعیت صریح جهان.. قدر این آدمها رو دوروبرتون بدونین.