روز آنلاین - RoozOnline.net

شیر زن آبهای آبی


بانو شھلا بھروزی راد شیر زن قایقرانی کشورمان (پاراکانو) برای ششمین بار به مدال طلای قھرمانی آسیا دست یافت . پرافتخارترین ورزشکار تاریخ قایقرانی معلولان)پارا کانو( کشورمان و تنھا ورزشکار ایرانی که موفق به کسب مدال جھانی در این رشته گردیده است و فقط جای مدال پارالمپیک در کارنامه او خالی است می تواند الگوی بسیاری از افراد باشد علی رغم ھمه سختی ھا و کمبودھا و محدودیت ھا به ھمه  آرزوھای ورزشی خود جامع عمل پوشانده است .

 بانو شھلا بھروزی راد برای ششمین بار در پاراکانو – ۵۰۰0 متر KL3 بانوان قھرمانی آسیا )سمرقند – ازبکستان ۲۰۲۳ ( به مدال طلا دست یافت . بیوگرافی پرافتخارترین بانوی قایقران در رشته  پاراکانو : زاده ١۶ شھریور ماه ١٣۶۴ – کرمانشاه .


افتخارات قھرمانی آسیا، دارنده ۵ مدال طلا و ٢ مدال نقره ٢٠١١ تھران مدال طلا ٢٠١٣ ازبکستان مدال طلا ٢٠١۶ ازبکستان مدال طلا ٢٠١٧ تایلند یک طلا و یک نقره ٢٠١٨ ازبکستان یک طلا و یک نقره دارنده مدال برنز قھرمانی جھان ٢٠١٩ سگد مجارستان برای اولین با در تاریخ قایقرانی ایران دارنده مدال نقره شبه المپیک توکیو ٢٠١٩ در توکیو کسب سھمیه پارالمپیک ریو در مسابقات قھرمانی جھان ایتالیا کسب سھمیه پارالمپیک توکیو در مسابقات قھرمانی جھان مجارستان بھمراه مدال برنز این دوره از مسابقات.