روز آنلاین - RoozOnline.net

سرود زندگی ِ دربرابر نیایشِ مرگ

فرهاد خسرو خاور


حکومت دینی ایران را از آغاز تا فرجام آن، فرجامی که شاید در آینده ای نه چندان دور فرارسد، باید به عنوان نیایشی در ستایش مرگ دید و فهمید.


منبع: سپهر اندیشه ـ نشریه ِی علوم انسانی و اجتماعی ـ شماره ِی سوم و چهارم ، اسفند 1401 ــ

sepehrandisheh_journal_Khosro-Khosrokhavar