روز آنلاین - RoozOnline.net

ستون های دروغ

واتسلاو هاول

حالا که کار سیاسی و ریختن به خیابان‌ها هزینه دارد و شاید ناممکن باشد، قدم به عرصه پیشا_سیاسی بگذارید و با زیستن در دایره حقیقت، رژیم را از قدرتمندترین سلاحش، یعنی دروغ، محروم بکنید. رژیم در واقع بنایی است ساخته شده بر ستون‌های دروغ، و این بنا تا زمانی دوام خواهد آورد که مردم حاضر باشند زیر سقف دروغ زندگی کنند. من اصلا اعتقاد ندارم که فقط کسانی که فعال سیاسی‌اند و علیه رژیم و ساختارهای سیاسی‌اش می‌جنگند شایسته ستایش ما هستند. من برای این افراد ارزش بسیاری قایلم اما کسان دیگری هم هستند که شایسته ستایشند. این‌ها کسانی هستند که تصمیم گرفته‌اند از این پس در هیچ حرکتی که در آن رگه‌ای از دروغ و ناراستی باشد شرکت نکنند.
.
من از شما که از کار سیاسی پرمخاطره بیمناکید فقط یک درخواست دارم:
قد راست کنید و به فردیت خودتان
عزت و کرامت بیشتری ببخشید و به
حقیقت خدمت کنید تا رژیم دروغ
فرو ریزد.