روز آنلاین - RoozOnline.net

خودکشی ایرانیان

خودکشی ایرانیان

خاص با عام خودکشی کردیم
از روی بام خودکشی کردیم
در فضایی پر از خشونت و قهر
نرم و آرام خودکشی کردیم
دام ما بود خام فکری ما
بسته در دام خودکشی کردیم
بد سرانجام بود وعدۀ دین
که سرانجام خودکشی کردیم
کاروان را به راهزن دادیم
خود به فرجام خودکشی کردیم
عقل ما رهن جاهلیت بود
بهر اسلام خودکشی کردیم
کس نگوید چرا چنین افتاد؟
که چنین رام خودکشی کردیم ؛
گویی از ترس حکم قاضی شرع
پیش از اعدام خودکشی کردیم !
یا ز وحشت که او به کشتنِ ما
کند اقدام خودکشی کردیم !
با چنین ننگ چون کنیم که خوش
فارغ از نام خودکشی کردیم ؟

م.سحر