روز آنلاین - RoozOnline.net

قرمه سبزی و سیاست

شايد بهتر است اينگونه آغاز كنم

اين كله ى تو است كه بوى قورمه سبزى مى دهد !؟

قورمه سبزى جزء بهترين و مجلسى ترين خورشت سفره و ميز هر ايرانى است كه به نام غذاى ايران ثبت شده از هر  قشر كه شما تصور كنيد در هر پيشه و يا هر مدرك و عنوان و بى عنوانى زن و مرد پير و جوان خواسته وناخواسته اين غذا را مى پزند

سياسى ترين افراد با هر گرايشى غذا جزء ضرورت هاى زتدگيشون هست و اگر غير از اين باشند جانى نمى ماند

اينكه شعرا در طول تاريخ اشعارى سروده اند براى تزكيه تن و توصيه پزشكان  براى كم نوشى و كم خورى حديث ديگرى است،اما !اما برادر كه سنگ ديگران  بر سينه

مى زنى اين همه استعمار براى سرمايه بيشتر است

اين همه مبارزه هم براى نان است براى غذا است براى مسكن است براى برابرى است

اينكه تو دارى  در كامنت پست قبلى مى نويسى تو آشپزخونه داره قرمه سبزى مى پزه و از سياست نمى دونه نشان دهنده نا آگاهى توست ،حديث كه در اين جريانات جان باخت دختر نو جوانى بود كه بيشتر پست هاى اينستاگرامى اش غذائى بود و در كنار آگاهى سياسى داشت ،شعور داشت ،فرق ظلم و ظالم را فهميده بود آيا بايد بگوييم حديث زن آشپزخانه بود

يا  نبود !؟

مهرشاد نازنين نان مى پخت كم فهم و شعور سياسى داشت !؟

كمى انديشه كنيد و به زن و آشپزخانه توهين نكنيد

من هيچى را به خودم نمى گيرم چون مى دانم دارم چيكار مى كنم و ديگه ربطى  به شما نداره

آهان راستى يه چيزى داشت يادم مى رفت

بنده در غذا پختن ادعا دارم مخصوصا قرمه سبزى

فوت كوزه گرى شم خوب بلدم حتى چيدمان غذا و در اكى ثانيه پنج شيش نوع غذا مى پزم و با عشق هم آشپزى مى كنم

ديگر اينكه باقى بقايتان آقا