روز آنلاین - RoozOnline.net

زنان تاثیر گذار ایران

تاریخ ایران و جهان به زندگی و سرنوشت چهرهها گره خورده است. هر یک خشتی گذاشته اند تا سقفی پدیدار شود؛ خشت هایی که گاه به قیمت زندگی و جان آنان تمام شده است. در این معماری عظیم، زنان و مردان بسیاری نقش آفریده اند.

zanan-moaser