روز آنلاین - RoozOnline.net

ریاحی یک اریستوکرات

 

ماهک طاهری

 

کسی که نابود می شود اما شکست نمی خورد!

 

روزهای اول زن .زندگی. آزادی، پی گیر اخبار بودم،چه کانال های مستقل و چه رسانه های آن طرف آب …


کتایون ریاحی اولین زن بازیگری بود که بی حجاب آمده بود در تلویزیون اینترنشنال،با موهای ساده دم اسبی…


مجری هر چقدر تلاش کرد که از او چسناله درباره وضعیت کار بازیگران زن در ایران بیرون بکشد،موفق نشد.


ریاحی فقط گفت من آمده ام بگویم من هم هم چون دیگر زنان سرزمینم هستم.


می دانستم که نقش های آریستوکراتیک مثل زلیخا بازی کرده است،فکر می کردم به واسطه چهره اش باشد.
اولین بار بود که او را یک آریستوکرات دیدم : محکم و مغرور و استوار …


کسی که نابود می شود اما شکست نمی خورد.


هیچ کاری با بازی او ندیده ام،اما شاه نقش سینمایی او را در همین چند لحظه به خاطر سپرده ام.