روز آنلاین - RoozOnline.net

دگردیسی جامعه ی ایران

کاظم کردوانی

“زن ها میتوانند، آنچه را که میخواهند

دکتر فریدون آدمیت، در کتاب »ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران« درباره ی انجمن هایی که در زمان مجلس اول مشروطیت تشکیل شدند مینویسد: فکر تشکیل انجمن که گاه آن را “اتحادیه” نامیده اند، ناشی از اصل آزادی اجتماعات در دموکراسی پارلمانی بود.

منبع: سپهر اندیشه ـ نشریه ِی علوم انسانی و اجتماعی ــ شماره ِی سوم و چهارم ، اسفند 1401 ــ

 

sepehrandisheh_journal_