روز آنلاین - RoozOnline.net

فرح تقی زاده: خوب دیدن

بیرﻭﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺯﻟﻒ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﯾﻞ
ﺟﺰﯾﯽ ﺍﺯ ﭘﻮﺷﺶ
ﺯﯾﺒﺎﯾﺸﺎﻥ ﺍﺳﺖ
ﻭﻫﯿﭻ ﻣﺮﺩ ﺍﺻﯿﻞ ﻗﺸﻘﺎﯾﯽ ﻭﺑﺨﺘﯿﺎﺭﯼ ﺑﻪ ﺯﻟﻒ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﯾﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺷﺎﻟﯿﮑﺎﺭ ﺑﻪ ﺳﺎﻕ ﺑﺮﻫﻨﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺷﺎﻟﯿﮑﺎﺭ ﺑﯽ ﺍﻋﺘﻨﺎ ﺍﻧﺪ
ﮔﺮﮒ ﺍﮔﺮ ﻫﻮﺱ ﮔﻮﺷﺖ ﮐﻨﺪ، ﭘﻮﺳﺖ ﺷﮑﺎﺭ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ …
ﺣﺠﺎﺏ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﻇﺎﻫﺮﯼ
ﺍﺯ ﻧﺴﻞ ﺁﻟﻮﺩﻩﺀ ﻣﻦ ﮔﺬﺷﺖ
ﺑﻪ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺏ ﺩﯾﺪﻥ ﺭﺍ ﺑﯿﺎﻣﻮﺯﯾﺪ …
باید تاسف خورد برای نزدیک به نیم قرن سانسور و ممنوع کردن زیبایی های اقوام بزرگ ایرانی، پوشش ها ، رقص ها ، آیین ها ، موسیقی ها و …

زن_زندگی_آزادی

فرح تقی زاده