روز آنلاین - RoozOnline.net

دربرابرِ «آموزش» و «پرورشِ» حکومتی

سعید پیوندی


سپهراندیشه: آیا خیزش انقلابی جوانان به ویژه زنان و به گفته ی رسانه ها دهه ی هشتادی ها رخدادی نامنتظره بود؟ آیا ما با نسلی بسیار متفاوت در مقایسه با نسل های گذشته روبه رو هستیم؟


سعید پیوندی: خیزش اعتراضی که از اواخر شهریور ماه ۱۴۰۱ آغاز شد غیرمنتظره نبود چرا که همه می دانستند که ایران جامعه ای بسیار سرخورده، ناراضی و حتا خشمگین دارد و هر آن ممکن است


منبع: سپهر اندیشه ـ نشریه ِی علوم انسانی و اجتماعی ــ شماره ِی سوم و چهارم ، اسفند ۱۴۰۱ 

sepehrandisheh_journal-Saeed-Payvandi_0304