روز آنلاین - RoozOnline.net

خجسته باد این زایش به نام نامی ژینا!

تدارک راه اندازی داوطلبانه تارنماییِ کوچک که صدای زنان بی صدای ایران باشد؛ ازبخت خوش همزمان شد باجنبش

” زن،زندگی ، آزادی” که اکنون طنینی جهانی دارد.

به همین مناسبت شماره ی نخست سایت ” زن روز” به ژینا (مهسا) امینی اختصاص دارد که مظلومانه زیر چکمه ی استبداد مذهبی جان سپرد و تاریخ ایران را وارد فصل تازه ای کرد.

شماره ی  بعد به زنان جانباخته ی این جنبش اختصاص خواهد یافت و تا روزگار چه پیش آرد به هدف اصلی خود خواهد پرداخت.

تماس با ما از این طریق ممکن است:

info@roozonline.net

سردبیر

اول آذر ۱۴۰۱

بیست و دوم نوامبر ۲۰۲۲

Blessed is this birth in the name of Gina!

Preparing for the voluntary launch of a small website that is the voice of the voiceless women of Iran; Fortunately, it coincided with the ” Women, life ,freedom ” movement, which now has a global resonance.

On this occasion, the first issue of “Zan E Rooz” site is dedicated to Zhina (Mahsa) Amini, who died under the boots of religious tyranny and entered a new chapter in the history of Iran.

The next issue is dedicated to the dead women of this movement and will continue to serve its main purpose .

Contact:

info@roozonline.net

Chief Editor

11/22/2022